Coñécenos - Proxecto educativo

MISIÓN, VISIÓN E VALORES

1. MISIÓN

A nosa Escola defínese como un Centro Católico, de Fillas da Caridade, que basea o seu estilo educativo no Carisma dos seus fundadores (Vicente de Paúl e Luisa de Marillac). Como escola Vicenciana, comprométese a un ensino de calidade cun estilo propio, que tenta facer presente a Boa Nova do Evanxeo a todos mais tendo unha atención preferente polos máis necesitados.O noso obxectivo fundaméntase na formación integral dos alumnos  de acordo cunha concepción cristiá das persoas, da vida e do mundo; prepáraos, para participar activamente na transformación e mellora da sociedade. 

Para iso en colaboración coas familias:

Atendemos á diversidade ofrecendo un ensino adecuado a cada alumno segundo as súas necesidades educativas e o seu ritmo de aprendizaxe, preocupándonos especialmente polos máis desfavorecidos.

Damos resposta a unha acción educativa en valores, humanos e cristiá-vicencianos, educando para a liberdade, a xustiza, a solidariedade, a tolerancia, o amor e a paz.

Empregamos unha metodoloxía aberta, flexible, actualizada, en mellora permanente, que conduce ao desenvolvemento de capacidades, hábitos de traballo e destrezas intelectuais, logrando un bo nivel educativo.

Coidamos a acción titorial e a orientación, potenciando a motivación e o estímulo dos alumnos para que cheguen ao máximo desenvolvemento das súas posibilidades, de forma que estean preparados para a súa inserción responsable na sociedade.

Para dar calidade e coherencia a esta acción educativa contamos cun equipo de profesores e colaboradores próximos ás necesidades de alumnos e familias, e coidamos a convivencia no Centro como condición indispensable para crear un clima de traballo sinxelo, alegre e de confianza.

2. VISIÓN

Apostamos por unha escola:

Proxecto Educativo Vicenciano Institucional PEVI
@cole_remedios tweets