Oferta - Educación secundaria

A Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) é unha etapa que abarca desde os 12 aos 16 anos, fundamental na formación dos nosos alumnos, a nivel tanto persoal, psicolóxico como académico. O noso centro conta con dúas liñas nesta etapa. O obxectivo fundamental é a formación integral e atención personalizada tanto aos alumnos como ás súas familias, así como nos valores que nos distinguen. 

Buscamos a excelencia académica que cada alumno segundo as súas capacidades e intereses pode alcanzar. Apoiámolos e acompañamos no seu camiño, para un cada vez máis próximo e esixente futuro, de modo que poidan, formados como persoas, saber seleccionar con madurez, entre as opcións que se lles ofrecen. Para completar a educación básica, na etapa de secundaria desenvolvemos e consolidamos as bases da cultura, os hábitos de estudo e traballo, os valores necesarios para converterse en cidadán valioso e as capacidades que require o mundo laboral. Ante todo, preocúpanos formar persoas boas e felices nunha contorna estimulante, próximo e seguro para os nosos alumnos. 

Os obxectivos propios da Educación Secundaria Obrigatoria recollidos na lei de ensino, céntranse en lograr que todos os alumnos adquiran elementos básicos da cultura no ámbito humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo; preparar para a incorporación a estudos superiores e para a súa inserción laboral; así como a formación do alumnado para o exercicio de dereitos e obrigacións na súa vida como cidadáns. A superación con éxito da Etapa proporciona ao alumno o Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

 

 

PROGRAMAS E PROXECTOS

 Documento informativo do Colexio
@cole_remedios tweets